Private Finance Inventory

Klik hier voor een pdf-versie van de algemene voorwaarden.

Herroeping

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inleiding

 

PriFin is de naam van de online vermogensinventaris die Financial Consult Company bvba te koop aanbiedt via een specifiek daarvoor opgerichte website www.PriFin.net en via alle mogelijke aanbiedingskanalen.

Financial Consult Company bvba is gevestigd te 3910 Neerpelt, Stationsstraat 60, ondernemingsnummer BE0465.63.167 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de website PriFin van Financial Consult Company bvba of handelend onder een andere commerciële benaming, (hierna de “Onderneming” genoemd) met maatschappelijke zetel te 3910 NEERPELT, Stationsstraat 60 en gekend onder het ondernemingsnummer 0465.632.167, www.prifin.net (hierna “website” genoemd), email info@prifin.net Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop van bepaalde goederen (hierna “Producten” genoemd) via de website door de Onderneming vanop het grondgebied België.

De website is gecreëerd en wordt beheerd door de Onderneming. De  gebruikers van de website (hierna de “Gebruiker” genoemd) mogen de informatie op het scherm van de website bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten, bevestigt, tenzij tegenbericht via aanduiding op het inschrijvingsformulier, een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn.

Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. Het raadplegen van de website en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen.

Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt beheerst. Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel op het Belgische grondgebied.

 

Inhoudsopgave:

• Artikel 1  – Definities

• Artikel 2 – Identiteit van de Onderneming

• Artikel 3 – Toepasselijkheid

• Artikel 4 – Het aanbod

• Artikel 5 – De overeenkomst

• Artikel 6 – Herroepingsrecht

• Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan

• Artikel 8 – Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping

• Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

• Artikel 10 – De prijs

• Artikel 11 – Nakoming en extra garantie

• Artikel 12 – Levering en uitvoering

• Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

• Artikel 14 – Betaling

• Artikel 15 – Klachtenregeling

• Artikel 16 – Geschillen

• Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

• Bijlage I - Modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Gebruiker producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Onderneming;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, tenzij anders aangeduid op het inschrijvingsformulier
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Gebruiker of Onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie, mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Inschrijvingsformulier: invulformulier waarmee de afnemer van de dienst zijn aankoop bevestigt en daartoe zijn persoons- en facturatiegegevens meedeelt alsook zijn betalingsgegevens; het inschrijvingsformulier wordt dan verder beschouwd als ‘de overeenkomst op afstand’;
 10. Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen en (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan een Gebruiker  aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Onderneming en de Gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; in dit geval wordt het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier gelijkgesteld met het sluiten van de overeenkomst op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Gebruiker ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Gebruiker en Onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 - Identiteit van de Onderneming

Financial Consult Company bvba

gebruik makend van de naam PriFin en PriFin.net

Stationsstraat 60

3910 Neerpelt

België

www.finconsult.be

info@finconsult.be

Ondernemersnummer BE0465.632.167

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Voor PriFin: info@PriFin.net

Financial Consult Company wordt voor de uitoefening van haar hoofdactiviteit als Onafhankelijk Financieel Planner, gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kort FSMA, Congresstraat 12 – 14, 1000 Brussel, en is onderworpen aan de regelgeving aangaande ‘Onafhankelijke Financiële Planning’ en ‘Raad over Financiële Planning’ zoals bepaald in de wet van 25 april 2014 http://www.ejustice.just.fgov.be  en de raadgevingen van het FSMA dienaangaande. www.fsma.be

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Onderneming en Gebruiker.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Onderneming voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Onderneming zijn in te zien.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn weergegeven, rechtstreeks toegankelijk en direct consulteerbaar op de website.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken. Als de Onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud, of worden ze op zijn minst vergezeld van reële beelden indien gebruik zou gemaakt worden van iconen of pictogrammen. Kennelijke vergissingen of gebeurlijke fouten in het aanbod binden de Onderneming niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waarbij de aanvaarding effectief ingaat op het ogenblik dat de Gebruiker het inschrijvingsformulier dat hij op de website van de Onderneming invult en aan de Onderneming wenst te verzenden.
 2. Nadat de Gebruiker het aanbod heeft aanvaard en zijn inschrijvingsformulier voor verzenden heeft aangeklikt, komt hij terecht op de betaalpagina. De inschrijving creëert rechten voor de Gebruiker vanaf dat de betaling werd uitgevoerd.
 3. Indien de website deze pagina niet aanbrengt, zal de Onderneming een betaalverzoek overmaken aan de Gebruiker.
 4. Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en zijn inschrijvingsformulier heeft verzonden, en de betaling werd uitgevoerd volgens de aangeduide procedure om te betalen, bevestigt de Onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Onderneming is bevestigd, kan de Gebruiker de overeenkomst ontbinden.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Gebruiker elektronisch kan betalen, zal de Onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. De Onderneming kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. De Onderneming zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Gebruiker de volgende informatie beschikbaar stellen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de Onderneming waar de Gebruiker met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Gebruiker van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de Gebruiker een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 • 8. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Voor het goede begrip wordt gemeld dat deze informatie ter beschikking gesteld is middels deze algemene voorwaarden, die zijn weergegeven, rechtstreeks toegankelijk en direct consulteerbaar, downloadbaar en afdrukbaar op de website.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De Gebruiker kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 kalenderdagen zonder opgave van reden ontbinden. De Onderneming mag de Gebruiker vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De Gebruiker verklaart zonder voorbehoud te begrijpen en ermee akkoord te gaan dat met de dienst ontegenzeglijk het ter beschikking stellen van de PriFin-toepassing voor online consultatie bedoeld wordt. Dat impliceert dat het voorbereidend en eenmalig organisatorisch en administratief werk dat voorafgaat aan het online voor consultatie ter beschikking stellen van de toepassing, buiten het herroepingsrecht valt.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan

 1. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een met afgiftebewijs verstuurd schrijven gericht aan de Onderneming, waarbij de afgifte dient te gebeuren voor de 14 kalenderdagen na het bevestigen van de overeenkomst middels het verzenden van het inschrijvingsformulier aan de Onderneming.
 2. De Gebruiker draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien de Onderneming heeft nagelaten de inschrijving aan de Gebruiker te bevestigen.
 3. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 4. Indien de Gebruiker gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, gebruikt hij hiervoor het herroepingsformulier zoals bepaald in de bijlage van het Wetboek economisch recht. De Gebruiker vindt een model van het herroepingsformulier als laatste pagina van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de Onderneming bij herroeping

 1. Als de Onderneming de melding van herroeping door de Gebruiker ontvangen heeft, stuurt hij via elektronische een ontvangstbevestiging, waarbij de ontbinding van de overeenkomst voor het online ter beschikking stellen van de PriFin-toepassing wordt bevestigd.
 2. De Onderneming vergoedt alle betalingen van de Gebruiker, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Gebruiker hem de herroeping meldt.
 3. De Gebruiker stemt er mee in dat de Onderneming de terugbetaling uitvoert met een  bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de Gebruiker aan de Onderneming dient kenbaar te maken bij de herroeping. De terugbetaling is kosteloos voor de Gebruiker.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De Onderneming kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Onderneming dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Onderneming worden aangeboden aan de Gebruiker die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Het voorbereidend werk om de dienst, nl. het online ter consultatie ter beschikking stellen van de PriFin-toepassing uit te voeren, vermits de uitvoering van het voorbereidend werk onmiddellijk aanvangt bij het door de  Gebruiker verzenden  van het inschrijvingsformulier. De Gebruiker verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord dat hij afziet van zijn herroepingsrecht voor het voorbereidend werk, wat impliceert dat de betaalde vergoeding voor dit werk ‘aanvangsbijdrage’ genoemd, steeds voor de Onderneming verworven blijft;
 4. Volgens specificaties van de Gebruiker vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; hier wordt eveneens het voorbereidend werk bedoeld, nodig om de dienst, nl. het online ter consultatie ter beschikking stellen van de PriFin-toepassing uit te voeren;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen voor het voorbereidend werk, om de dienst, nl. het online ter consultatie ter beschikking stellen van de PriFin-toepassing uit te voeren, wat door de Gebruiker wordt bevestigd bij het verzenden van het inschrijvingsformulier.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. De prijs wordt in detail weergegeven op de website onder ‘Prijzen & Algemene betalingsvoorwaarden’.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de Onderneming producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Onderneming dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Gebruiker de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • 7. Er gebeurt bij iedere betaling een aanpassing aan de Index der Consumptieprijzen, index die door de overheid worden vastgesteld en gepubliceerd:  De prijzen worden jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen, zoals gepubliceerd door de overheid http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ tabel basis 1974/75 zoals hier bij wijze van voorbeeld getoond voor 2015 en begin 2016. (Opgelet: wijzigt maandelijks.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

basisindex = index maand voorafgaand aan de jaarvervaldag

nieuwe prijs = hier vermelde prijs / basisindex x nieuwe index ≥ vorige index, anders vorige index; voorbeeld: € 399,00 / 365,03 * 365,43 = € 399,44

Een indexdaling wordt niet verrekend. In dat geval wordt de vorige index behouden.

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Onderneming staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Onderneming er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Onderneming, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Gebruiker op grond van de overeenkomst tegenover de Onderneming kan doen gelden indien de Onderneming is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Onderneming, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Gebruiker bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. De Onderneming zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Onderneming geaccepteerde inschrijvingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij het inschrijvingsformulier heeft verzonden bericht. De Gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden evenwel zonder recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Onderneming het bedrag dat de Gebruiker betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Onderneming tot het moment van bezorging aan de Gebruiker of een vooraf aangewezen en aan de Onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Gebruiker kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Gebruiker kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Gebruiker kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Onderneming voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Gebruiker deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Gebruiker te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Gebruiker na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. De overeenkomst die de Gebruiker aangaat met de Onderneming betreft een abonnementsformule, waarbij er bij aanvang een ‘aanvangsbijdrage’ verschuldigd is om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren, waarna de PriFin-toepassing voor online consultatie in voege kan treden. De ‘aanvangsbijdrage’ is onmiddellijk verschuldigd bij het aangaan  van de overeenkomst en komt niet voor terugbetaling of herroeping in aanmerking, omdat de Onderneming onmiddellijk bij inschrijving van start gaat met de voorbereidende werken. De jaarlijkse abonnementsbijdrage wordt voor de eerste keer betaalbaar ten laatste bij het online brengen van de PriFin-toepassing, en dan telkens jaarlijks op dezelfde vervaldatum. De betalingen gebeuren uitsluitend door direct incasso via creditcard.
 3. Een overeenkomst kan jaarlijks worden opgezegd tegen de jaarvervaldag (omschreven in artikel 13 punt 9). De opzeg dient zowel door de Gebruiker als in dat geval door de Onderneming ten laatste bij de desbetreffende terecht gekomen zijn één kalendermaand voor de jaarvervaldag (omschreven in artikel 13 punt 9).

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, wordt de door de Gebruiker verschuldigde aanvangsbijdrage onmiddellijk voldaan bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier, dit voor het voorbereidend werk dat moet uitgevoerd worden, en de abonnementsbijdrage, die zich overigens jaarlijks vernieuwt behoudens opzeg zoals elders in deze overeenkomst bepaald, binnen de 14 dagen na het ingaan van de wettelijke bedenktermijn, bij de ter beschikkingstelling van de online consultatiemogelijkheid van de PriFin-toepassing, maar ten laatste 2 maanden na de ondertekening van de overeenkomst, en verder jaarlijks op diezelfde datum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn voor wat  betreft de abonnementsbijdrage aan op de dag nadat de Gebruiker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Gebruiker gaat er door het invullen en opsturen van het inschrijvingsformulier mee akkoord dat de betalingen rechtstreeks zullen afgeschreven worden via creditcard of ander middel voor directe inning. Wanneer de Onderneming deze mogelijkheid niet voorziet, zal de Gebruiker de verschuldigde betaling onmiddellijk uitvoeren van zodra de Onderneming hem hiertoe verzoekt.
 3. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Onderneming te melden.
 4. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet of de middels creditcard uitgevoerde betaling door de betalingsinstelling niet uitgevoerd kan worden, is deze, nadat hij door de Onderneming hierop is gewezen, en de Onderneming de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Onderneming gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Onderneming kan ten voordele van de Gebruiker afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De Onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Onderneming met een aangetekend schrijven.
 3. Bij de Onderneming volgens de procedure ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Onderneming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de Onderneming kan uitsluitend worden ingediend via een aangetekend schrijven gericht aan het adres van de Onderneming.
 5. De Gebruiker dient de Onderneming in ieder geval minstens 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg trachten op te lossen.
 6. Wanneer de Onderneming niet reageert binnen de 4 weken tijd, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling – zie artikel 16 Geschillen.
 7. Ten informatieve titel wordt hier weergegeven waar een probleem kan gesignaleerd worden aan de Algemene Directie Economische Inspectie van de overheid:
 8.  

Een probleem signaleren bij de Algemene Directie Economische Inspectie kunt u online of schriftelijk.

Uw probleem online signaleren

U kunt uw probleem rechtstreeks signaleren vanaf deze website : http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/

De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Zij komen niet tussen in uw individueel probleem noch verstrekken zij informatie over het onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd worden. Maak  online een melding. (Mocht u technische problemen ondervinden bij het invullen van het online klachtenformulier, zend dan een e-mail naar  eco.inspec.di@economie.fgov.be .)

 

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Onderneming en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

 1. Geschillen tussen de Gebruiker en de Onderneming over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Onderneming te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/wat/#.VrRshtvhBhE
  en  http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/wat/hulp/opzoeking_sector/#.VrRrsNvhBhE
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Gebruiker zijn klacht volgens de juiste procedure en binnen de gestelde tijd aan de Onderneming heeft voorgelegd.
 3. Commerciële geschillen kunnen ook buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar. Hiervoor kan men terecht bij BELMED, het online platform dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie aan consumenten en ondernemingen. http://economie.fgov.be/nl/geschillen/Consumentengeschillen/Belmed/wat/#.VrsFqNvhCHt
 4. Ter informatie wordt de Gebruiker er eveneens van ingelicht dat er een ‘Europese procedure voor kleine geschillen’ bestaat. Meer informatie is te vinden bij : http://www.eccbelgie.be/Forms/NL/DownloadBrochure.aspx?src=64661

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Gebruiker zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Het kunnen downloaden van de op de website gepubliceerde bepalingen valt onder dit artikel.

 

 

Contact met ons opnemen

In geval van gewenste ondersteuning kan u terecht via volgende e-mailadressen:

• Voor algemene informatie: info@PriFin.net

• Voor een technische vraag: service@PriFin.net

• Voor administratieve gegevens: admin@PriFin.net

• Voor betalingen: finance@PriFin.net

• Voor commerciële vragen: sales@PriFin.net