Private Finance Inventory

Inschrijven op PriFin betekent een abonnement dat automatisch jaarlijks vernieuwt, behoudens opzeg volgens de algemene voorwaarden op deze website gepubliceerd, en dat minimum één jaar duurt. De betaling gebeurt als volgt:

 

  1. De gebruiker betaalt onmiddellijk bij  inschrijving een aanvangsbijdrage om zijn informatie in het onlinesysteem in te laten brengen. Deze bijdrage is éénmalig en niet herroepbaar.

  2.  De gebruiker betaalt vervolgens de geïndexeerde jaarbijdrage die voor het eerst verschuldigd is twee maanden na de datum inschrijving, en vanaf dan jaarlijks.

 

De gebruiker gaat er mee akkoord dat de bijdrage automatisch via creditcard wordt geïnd. Indien een betaling via creditcard niet wordt voorzien op de website van PriFin, zal de gebruiker zijn bijdrage onmiddellijk overmaken bij ontvangst van het betalingsverzoek dat hem wordt voorgelegd. De gebruiker betaalt vervolgens de jaarbijdrage vanaf het ogenblik dat hij de applicatie online kan consulteren, doch uiterlijk 2 maanden na datum ondertekening inschrijvingsformulier of overeenkomst. De jaarlijkse abonnementsbijdrage gebeurt telkens op de jaarlijkse vervaldag, zijnde de datum (dag/maand) waarop de eerste jaarbijdrage verschuldigd werd.

 

De gebruiker heeft de keuze uit de volgende formules, en duidt dit aan op het inschrijvingsformulier:

 

Formule A

 

aanvangsbijdrage

€ 299,- excl.Btw

 

jaarabonnement

€ 449,- excl.Btw */**

Formule B

 

aanvangsbijdrage

€ 499,- excl.Btw

 

jaarabonnement

€ 399,- excl.Btw */**

Formule C

 

aanvangsbijdrage

€ 599,- excl.Btw

 

jaarabonnement

€ 299,- excl.Btw */**

Ik wil me inschrijven op Prifin.net

*De prijzen worden jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen, zoals gepubliceerd door de overheid,

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ tabel basis 1974/75.

**PriFin behoudt zich het recht voor u een andere prijs aan te rekenen wanneer de totaliteit van uw te publiceren documenten fors afwijkt van het gemiddelde van de verwerkte dossiers, dat op dit ogenblik 75 documenten  behelst. In dat geval zal PriFin u persoonlijk contacteren alvorens online te zetten, waarop u uw akkoord kunt geven op de voorgestelde prijs of kunt weigeren zonder kosten.

Berekeningsmethode:

basisindex = index maand voorafgaand aan de jaarvervaldag

nieuwe prijs = hier vermelde prijs / basisindex x nieuwe index ≥ vorige index, anders vorige index

voorbeeld: € 399,00 / 365,03 * 365,43 = € 399,44

Zie de Indextabellen.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

 

Art. 1

Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen, gelden de hier volgende bepalingen bij het inschrijven voor PriFin – online consultatiemogelijkheid. Vanaf het ogenblik dat de klant het inschrijvingsformulier heeft bezorgd aan PriFin, op welke wijze ook, geldt dit als overeenkomst. Iedere inschrijver verbindt zich persoonlijk en solidair met de persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronder staande clausules te aanvaarden. Elke door een klant overgemaakte inschrijving impliceert dat de klant deze voorwaarden kent en deze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt.

Art. 2

Elke factuur is contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ten laatste binnen de 10 dagen na datum betalingsverzoek. Discontokosten, agio’s of andere overmakingskosten zijn steeds ten laste van de klant. De betaling van de verschuldigde som gebeurt steeds en uitsluitend via creditcard, tenzij PriFin dit niet aanbiedt op de website.

Art. 3

De belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is voor rekening van de klant, behoudens voor buitenlandse klanten die vallen onder art.44 Btw-richtlijn “Plaats van dienst is gesitueerd in het buitenland”, Btw te voldoen door de medecontractant – art.196 Btw-richtlijn.

Art. 4

Door het overmaken van het inschrijvingsformulier worden de factuur, de  huidige verkoopsvoorwaarden en de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website verklaard voor gelezen en begrepen en integraal goedgekeurd en aanvaard.

Art. 5

De aanvragen tot stopzetting of schorsing van een gegeven opdracht dienen schriftelijk te gebeuren met aangetekende zending binnen de termijnen voorzien in de algemene voorwaarden, maar ten laatste één maand voor de jaarvervaldag, waarbij het saldo van de jaarbijdrage voor het jaar van opzeg onverkort verschuldigd blijft.

Art. 6

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet-vervallen,  van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.  Dit geldt ook voor de nog niet vervallen bijdragen voor dat jaar in die zin dat ook deze dan onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.  De intresten worden bijgeteld aan 1% voor elke begonnen maand.

Art. 7

Elke niet betaalde factuur brengt pro rata temporis vanaf de vervaldag  van rechtswege en zonder aanmaning of verdere ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% per jaar, die automatisch in rekening wordt gebracht bij iedere betalingsherinnering of rappel. De intresten worden bijgeteld aan 1% voor elke begonnen maand.

Art. 8

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld als gevolg van nalatigheid of slechte wil of zonder ernstige redenen op vervaldag, die steeds 14 kalenderdagen ne datum betalingsverzoek is,  zal van rechtswege  en zonder verdere ingebrekestelling het basisbedrag onmiddellijk verhoogd worden met 10%, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, ten titel van conventioneel schadebeding en onverminderd eventuele andere kosten, als vergoeding voor de opvolging van de onbetaalde rekeningen, en zal een conventionele verwijlintrest van 12% op jaarbasis worden aangerekend, teneinde PriFin schadeloos te stellen voor nadelige gevolgen op organisatorisch, administratief en financieel vlak.

Art.9

Voor iedere te verzenden betaalherinnering zal  € 75,- administratiekost aangerekend worden.

Art. 10

Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.

Art.11

De inschrijver verklaart zich akkoord de facturen in elektronisch formaat te ontvangen.

Art.11

Elke betwisting valt in de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt. Enkel PriFin kan van deze regel afwijken.  De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht.

Art.12

Wanneer een bepaling van deze algemene betalingsvoorwaarden nietig zou blijken, om welke reden dan ook, dan heeft dit niet tot gevolg dat de overige bepalingen van deze voorwaarden niet meer van toepassing zijn.

 

PriFin is een handelsnaam van Financial Consult Company bvba,

Stationsstraat 60,

3910 Neerpelt – België

 

Tel +32(0)11917007

Fax +32(0)11917383

 info@finconsult.be

 

Ondernemingsnr. BE 0465.632.167

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

 

Bank ING  IBAN BE65335003797796

BIC   BBRUBEBB

 

 

Contact met ons opnemen

In geval van gewenste ondersteuning kan u terecht via volgende e-mailadressen:

• Voor algemene informatie: info@PriFin.net

• Voor een technische vraag: service@PriFin.net

• Voor administratieve gegevens: admin@PriFin.net

• Voor betalingen: finance@PriFin.net

• Voor commerciële vragen: sales@PriFin.net